Dz.U.09.157.1240
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.)
Rozdział 6
Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Art. 68.1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.

Art. 70.
4. Minister kierujący działem może zobowiązać kierownika jednostki w dziale do sporządzania planu działalności na rok następny dla tej jednostki oraz sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie kierowanej przez niego jednostki.
5. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 r.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2010 r.

Plan działalności na rok 2017
Plan działalności na rok 2016
Plan działalności na rok 2015
Plan działalności na rok 2014
Plan działalności na rok 2013
Plan działalności na rok 2012
Plan działalności na rok 2011

Sprawozdanie z planu działalności 2016
Sprawozdanie z planu działalności 2015
Sprawozdanie z planu działalności 2014
Sprawozdanie z planu działalności 2013
Sprawozdanie z planu działalności 2012
Sprawozdanie z planu działalności 2011