Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 wprowadzony uchwałą nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r.:
- uchwała nr 1755 Senatu UMW z dnia 29 marca 2017 r.
- załącznik do uchwały - Regulamin studiów


Wzory wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów (wprowadzone zarządzeniem nr 102/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 29 września 2017 r. ze zmianami):
Załącznik nr 1 - wniosek - Indywidualny Tok Studiów
Załącznik nr 2 - wniosek - Indywidualny Rozkład Zajęć
Załącznik nr 3 - wniosek - wpis warunkowy
Załącznik nr 3a - decyzja dziekana − wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy
Załącznik nr 3b - decyzja rektora − wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy
Załącznik nr 3c - decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wpis warunkowy
Załącznik nr 4 - wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 4a - decyzja dziekana − wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 4b - decyzja dziekana − niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 4c - decyzja rektora − wyrażenie zgody/niewyrażenie na powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 4d - decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na powtarzanie semestru/roku
Załącznik nr 5 - wniosek o udzielenie urlopu
Załącznik nr 5a - decyzja dziekana − udzielenie/nieudzielenie urlopu
Załącznik nr 5b - decyzja rektora − udzielenie/nieudzielenie urlopu
Załącznik nr 5c - decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu urlopu
Załącznik nr 6 - wniosek o wyrażenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
Załącznik nr 6a - decyzja dziekana – udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
Załącznik nr 6b - decyzja rektora - udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
Załącznik nr 6c - decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni
Załącznik nr 7 - wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez UMW
Załącznik nr 7a - decyzja dziekana − wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie
Załącznik nr 7b - decyzja rektora − wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie
Załącznik nr 7c - decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na przeniesienie
Załącznik nr 8 - decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów
Załącznik nr 8a - decyzja rektora o skreśleniu/nieskreśleniu z listy studentów
Załącznik nr 8b - decyzja rektora o uchyleniu decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów
Załącznik nr 9 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów
Załącznik nr 10 - wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
Załącznik nr 10a - decyzja dziekana − wyrażenie zgody na wznowienie studiów
Załącznik nr 10b - decyzja dziekana − niewyrażenie zgody na wznowienie studiów
Załącznik nr 10c - decyzja rektora − wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów
Załącznik nr 10d - decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wznowienie studiów
Załącznik nr 11 - oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji dziekana
Załącznik nr 12 - karta obiegowa
Załącznik nr 13 - wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów
Załącznik nr 14 - wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów w tłumaczeniu na język angielski
Załącznik nr 15 - zaświadczenie o ukończeniu studiów
Załącznik nr 16 - zaświadczenie o ukończeniu studiów w tłumaczeniu na język angielski
Załącznik nr 17 - rejestr wydanych zaświadczeń