Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

wzór wniosku

Wnioski można składać:

- w siedzibie Uczelni:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dział Organizacyjno-Prawny
ul. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

- pocztą elektroniczną na adres:
bip@umed.wroc.pl

- faksem:
71 784 00 23

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.